Tuesday, July 24, 2007

faw'n petal -
brichtens
a dreich deuk
fallen petal -
brightens
a dull duck

2 comments: